top of page

Rekisteriselosteet:

Me

Rekisteriseloste - Suomen Aktiivitieto Oy asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Aktiivitieto Oy, Y-tunnus 1106062-3

Technobulevardi 3-5

10530 Vantaa

Tel. 0403426236

 

 

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö: Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. Rekisteriasioista vastaa Toimitusjohtaja Nicklas Fuchs.

 

 

 

3. Rekisterin nimi

 

Suomen Aktiivitieto Oy asiakasrekisteri

 

 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

 

Henkilötietoja käsitellään tarjousten, tilausten, laskutuksen, perinnän, yhteydenottojen, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden johdosta.

 

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 

- nimi

- sähköpostiosoite

- matka- ja/tai muu puhelinnumero

- organisaatio ja asema

- laskutustiedot

- organisaation osoitetiedot

- asiakastyyppi, mahdollisesti luokitus

- numeerista ja vapaamuotoista palautetietoa

 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Asiakkaalta itseltään saadut tiedot asiakassuhteen ylläpitämisen mahdollistamiseksi. Suomen Aktiivitieto Oy:n itse tallentamat tiedot. kolmannen osapuolen yksityisistä ja julkisista rekistereistä saadut tiedot

 

 

7. Rekisteröityjen oikeudet

 

- oikeus tarkastaa rekisterin sisältämät henkilötiedot

 

- oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista, päivittämistä tai poistamista

 

- oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

 

- oikeus siirtää henkilötiedot toiseen järjestelmään

 

- oikeus saada jäljennös henkilötiedoista

 

 

8. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Tilanteen vaatiessa tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan henkilötietolain mukaisesti.

 

 

9. Henkilötietojen säilytys ja tietoturva

 

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii henkilökohtaiset käyttäjätunnukset, sekä tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. Palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Henkilötietoja säilytetään vähintään asiakassuhteen keston ajan tai niin kauan kun se on tarpeen tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Lisäksi voimme säilyttää joitakin tietoja pidempään mm. lakisääteisten velvollisuuksien vuoksi.

 

 

 

Rekisteriseloste - Suomen Aktiivitieto Oy:n tarjoamien palveluiden käyttäjien rekisteri

 

​1. Rekisterinpitäjä

Suomen Aktiivitieto Oy, Y-tunnus 1106062-3

Technobulevardi 3-5

10530 Vantaa

Tel. 0403426236

 

 

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö: Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. Rekisteriasioista vastaa Toimitusjohtaja Nicklas Fuchs.

 

 

 

3. Rekisterin nimi

 

Suomen Aktiivitieto Oy ACIS

 

 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

 

Henkilötietoja käsitellään Suomen Aktiivitiedon ja asiakkaan välisen kaupallisen sopimuksen määrittelemien palveluiden toteuttamiseksi. Suomen Aktiivitieto Oy on kotimainen palvelujen tarjoaja, joka tarjoaa räätälöityjä työkaluja asiakastyytyväisyyden seuraamiseen, asiakaskokemuksen johtamiseen sekä myynnin eri vaiheiden raportoimiseen. Aktiivitiedon tarjoamat ratkaisut eivät ole markkinointia, vaan rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen prosessin laadun varmistusta. Aktiivitieto käsittelee asiakastietoja voidakseen toteuttaa rekisterinpitäjänä toimivan asiakkaan liiketoiminnan kehittämistä tai prosessien tehostamista.

 

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Tietosisältö vaihtelee asiakkaan liiketoiminnan ja hyödynnettävien palveluiden mukaan. Rekisteri sisältää tyypillisesti seuraavia tietoja:

 

- nimi

- sähköpostiosoite

- matka- ja/tai muu puhelinnumero

- organisaatio ja asema

- organisaation osoitetiedot

- asiakastyyppi, mahdollisesti luokitus

- numeerista ja vapaamuotoista palautetietoa

 

 

Suomen Aktiivitieto välttää arkaluonteisten tietojen, kuten sosiaaliturvatunnusten käyttöä tarjoamissaan ratkaisuissa.

 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Asiakkaalta itseltään saadut tiedot tai asiakkaaseen liikesuhteessa olevat tahot (esim. edustetun brändin jälleenmyyjät)

 

 

7. Rekisteröityjen oikeudet

 

- oikeus tarkastaa rekisterin sisältämät henkilötiedot

 

- oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista, päivittämistä tai poistamista

 

- oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

 

- oikeus siirtää henkilötiedot toiseen järjestelmään

 

- oikeus saada jäljennös henkilötiedoista

 

 

8. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Suomen Aktiivitieto Oy ei siirrä Henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Suomen Aktiivitieto Oy:llä ja sen valtuuttamalla kumppanilla on oikeus palvelun toteuttamista varten siirtää Henkilötietoja vapaasti EU/ETA-alueen sisällä. Kaikki asiakkaiden data tallennetaan ja säilytetään Suomessa. Korkean käytettävyyden, tietoturvan ja jatkuvuuden turvaamiseksi Suomen Aktiivitieto Oy:n alihankkija tarvitsee ajoittain laitetoimittajilta etähuoltoa, joka tuotetaan valvotusti vuorokauden ajasta riippuen eri puolilta maailmaa. Huollon suorittaja ei kykene näkemään asiakkaan datoja eikä siirtämään niitä ulos konesalista.

 

 

9. Henkilötietojen säilytys ja tietoturva

 

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii henkilökohtaiset käyttäjätunnukset, sekä tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. Palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen keston ajan tai niin kauan kun se on tarpeen tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Joissain tapauksissa asiakkaan yksilöivät henkilötiedot anonymisoidaan välittömästi tai 24kk kohdalla. Lisäksi voimme säilyttää joitakin tietoja pidempään mm. lakisääteisten velvollisuuksien vuoksi.

 

 

10. Tietosuojaselosteen muutokset

 

Suomen Aktiivitieto Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä selostetta

TIETOTURVA

 

Kaikki se tieto, jonka Suomen Aktiivitieto Oy kerää, tallennetaan EU:ssa sijaitseviin turvallisiin palvelinympäristöihin. Suomen Aktiivitieto Oy:n ja sen käyttämän palvelinympäristön palveluntarjoajan välinen tietojenkäsittelysopimus varmistaa sen, ettei tietoja käsitellä tietoturvaselvityksen vastaisesti.

 

Kaikkia Suomen Aktiivitieto Oy:n palvelimille tallennettuja projektitietoja ja -rekistereitä käsitellään luottamuksellisesti. Kaikki tiedot tallennetaan turvallisesti, ja niitä käsittelee vain kyseiseen projektiin osallistuva henkilöstö. Jokainen, jolla on pääsy henkilötietoihin, käsittelee niitä ainoastaan asiakkaan kanssa laaditun sopimuksen ja ohjeiden mukaisesti.

 

Suomen Aktiivitieto Oy käyttää teknisiä ja organisatorisia varotoimia varmistaakseen asiakkaiden ja osallistujien tietoturvan. Tällaisia varotoimia ovat tietojen tallentaminen yksinomaan turvallisiin palvelinympäristöihin. Tietojen käyttö on rajattu käyttäjätunnuksin ja salasanoihin perustuvalla suojauksella. Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu ulkopuolelta tulevilta yhteydenotoilta palomuurein. Kirjalliset aineistot, kuten yhteenvedot, säilytetään elektronisen kulunvalvonnan piirissä olevissa toimistotiloissa.

 

Suomen Aktiivitieto Oy:n käyttämät palvelimet on sijoitettu palveluntarjoajan laitetilaan. Suomen Aktiivitieto Oy:llä ja palveluntarjoajalla on voimassa oleva salassapitosopimus. Palvelintilat on suunniteltu korkeaa toimintavarmuutta edellyttävien palvelinjärjestelmien sijoitustilaksi ja ne tarjoavat teknisesti kehittyneen ja turvallisen ympäristön palvelinpalveluiden tuottamiseen.

 

Tutkimusraportit, henkilötiedot ja kerätty data voidaan lähettää suojattua yhteyttä käyttäen.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

 

Suomen Aktiivitieto Oy edellyttää jokaiselta työntekijältään ja kumppaneilta sitoutumista ehdottomaan vaitioloon niistä asioista, joita hänen tietoonsa voi tulla asiakasyhteistyön puitteissa. Tarvittaessa tehdään erilliset salassapitosopimukset asiakkaiden ja/tai kumppaneiden kanssa.

 

Suomen Aktiivitieto Oy säilyttää henkilötietoja tietoturvallisesti suojatuilla palvelimilla. Henkilötietoja säilytetään vain sovitun ajan ja ne tuhotaan sopimuksen päätyttyä/sovitun aikataulun mukaisesti.

 

Siltä osin kuin Suomen Aktiivitieto Oy käyttää toiminnassaan alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja, alihankkijan yhteistyöhön osallistuvaan henkilöstöön sovelletaan samoja ehtoja kuin Suomen Aktiivitieto Oy:n omaan henkilöstöön.

 

Suomen Aktiivitieto Oy huolehtii henkilötietoja käsittelevän henkilökunnan kouluttamisesta henkilötietojen oikeaoppiseen käsittelyyn.

bottom of page